Informasjon om spillemidler

AIIR - Søk om spillemidlerAirTrack står på NIF's liste over godkjent utstyr for søknad om spillmidler.

I 2017 skulle 34,4 millioner kroner fordeles på klubber, idretskretser og særforbund.
 

Oppdatert informasjon om hvordan man går frem for å søke om dette, finner du på følgende link:
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger

 

 

Retningslinjer 2017
(hentet fra www.idrettsforbundet.no)

 1. Idrettslag og særforbund1, tilknyttet NIF kan søke om tilskudd.
 2. Utstyret må være kjøpt etter 1. januar 2017.
 3. Søker må være eier av utstyret i minimum fem år. Særforbund kan gi utstyret videre til idrettslag vederlagsfritt før det er gått fem år.
 4. I fleridrettslag søker hver av gruppene til sine respektive særforbund. Idrettskoler søker tilidrettskrets.
 5. Særforbund og idrettskretser oversender oversikt over godkjent søknadsbeløp til NIF. NIF tildeler midler til særforbund og idrettskretser som fordeler disse blant søkerne.
 6. Tilskudd kan gis til konkurranse-, trenings- og sikkerhetsutstyr. Utstyret kan brukes i kommunale idrettsanlegg. Det gis ikke tilskudd til driftsutstyr2 og personlig3 utstyr.
 7. Særforbundene som er omfattet av ordningen har utarbeidet lister over tilskuddsberettiget utstyr.
 8. Tilskudds satsen settes til maksimalt en tredel av utstyrskostnaden.
 9. Minimum søknadsbeløp er 3 333 kroner (Utstyrskostnad 10 000 kroner) per særidrettslag, gruppe i fleridrettslag, idrettsskole eller særforbund.
 10. Maksimalt tilskudd til en søkersettes til 300 .00 kroner per utstyrstype.
 11. Tilskuddet beregnes basert på faktiske kostnader.
 12. Utstyr til aktiviteter for barn og unge (6-12 år) og ungdom (13-19 år) prioriteres.
 13. Tilskudd gis i utgangspunktet ikke til brukt utstyr. Unntak kan gjøres for utstyr som:
  1. Har lang levetid
  2. Er svært dyrt i innkjøp som nytt. Hvert brukt utstyrselement som det søkes tilskudd til må koste minimum 150.000 kroner for å være tilskuddsberettiget.
 14. Eventuelle montasjekostnader dekkes ikke.
 15. Ved kjøp av utstyr fra utlandet dekkes ikke frakt og toll. Unntak gjøres for utstyr som ikke er til salgs i Norge.
 16. NIF kan etter søknad og etter en særskilt vurdering avvike fra retningslinjene.

 

---

1 Maksimalt 5 % av tilskuddene kan tildeles særforbund.
2 Utstyr ment for drift og vedlikehold av anlegg og utstyr.
3 Utstyr som er tilpasset enkelt utøvere. Utstyret må oppbevares av klubbene.